PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130295501THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 87 6,497 6 0 6 8 50 4 32 1,036,679
230295502THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 57 6,325 4 1 2 4 46 2 17 6,600,747
330295503THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 26 2,481 11 7 10 14 4 5 12 1,432,657
430295504THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 39 5,404 6 4 4 4 4 9 10 1,134,299
530295505THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 139 4,477 4 6 9 6 5 3 14 959,762
630295506THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 63 3,770 14 4 4 4 4 1 9 758,462
730295507THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 27 6 10 8 4 11 9 531,924
830295508THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 203 8,628 32 73 300 4 4 2 36 1,856,252
930295509THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 165 7,035 6 4 4 4 4 3 18 746,604
1030295510THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 95 4,149 5 4 5 4 4 7 10 1,010,597
1130295511THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 45 5,377 32 4 4 4 4 6 10 1,063,960
1230295512THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0 0 4 1 7 5 763,565
1330295513THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 54 8,131 81 38 119 6 7 17 2 1,336,501
1430295514THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 47 5,245 10 5 8 4 4 6 10 972,487
1530295515THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 146 5,792 8 4 6 4 4 3 13 889,409
1630295516THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 39 5,650 83 31 96 16 6 2 7 4,245,098
1730295517THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 415 7,036 67 8 61 86 17 6 34 4,712,505
1830295518THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 101 7,584 13 31 16 4 5 5 13 1,417,901
1930295519THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 105 6,543 16 4 5 4 4 1 11 743,271
2030295520THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 353 5,338 198 2 35 23 7 8 260 5,515,659
2130295401TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 39 4,393 0 0 17 0 3 2 36 3,659,373
2230295402TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 91 5,365 33 3 10 71 4 4 15 3,790,927
2330295403TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 60 9,009 34 10 50 15 8 4 10 3,750,763
2430295404TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 46 2,591 33 3 20 70 3 3 8 3,636,260
2530295405TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 97 6,415 35 4 2 95 3 2 14 3,643,167
2630295406TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 84 4,186 40 5 71 74 14 3 13 3,566,709
2730295407TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 44 5,132 33 0 19 70 4 5 1 3,552,399
2830295408TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 150 9,255 16 0 4 6 3 2 7 3,616,047
2930295409TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 81 5,686 17 3 36 21 44 3 5 3,713,142
3030295410TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 78 7,349 33 0 19 70 3 2 35 3,790,854
3130295411TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 43 6,909 0 9 25 72 36 2 3 3,669,324
3230295412TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 118 5,267 36 0 0 70 3 5 18 3,802,750
3330295413TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 79 8,609 34 14 40 70 4 8 19 3,823,972
3430295414TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,370 33 0 20 70 3 2 2 3,902,296
3530295415TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 86 2,556 33 1 20 70 3 4 9 3,629,538
3630295416TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 89 6,027 33 4 0 12 19 4 3 3,647,734
3730295417TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 81 4,460 103 5 75 2 3 3 22 3,799,594
3830295418TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 249 5,014 33 4 33 1 3 1 8 3,865,346
3930295419TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 67 6,068 33 4 20 70 3 3 9 3,804,228
4030295420TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 91 5,952 4 1 1 0 4 5 4 3,695,710
4130295421TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 212 5,363 34 5 67 88 8 3 10 3,665,831
4230295301MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 3 130,345
4330295302MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 11 0 11 1 1 0 6 1 2 130,242
4430295303MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 2 129,605
4530295304MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 15 0 12 0 233 0 6 1 2 118,542
4630295305MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 7 0 12 1 1 0 6 1 3 123,823
4730295306MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 27 0 12 1 1 0 6 1 1 135,367
4830295307MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 19 0 11 1 1 0 6 1 3 131,539
4930295308MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 4 1 117,356
5030295309MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 29 0 12 1 1 0 6 1 3 190,017
5130295310MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 13 0 11 1 1 0 6 2 5 194,434
5230295311MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 3 2 112,125
5330295312MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 20 0 12 1 1 0 6 2 1 185,307
5430295313MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 54 0 11 1 1 0 6 1 3 182,471
5530295314MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 26 0 11 2 10 0 6 1 1 207,080
5630295315MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 21 0 11 1 1 0 6 1 1 116,167
5730295316MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 26 0 12 1 1 0 6 1 2 134,007
5830295317MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 24 0 25 1 1 0 6 1 2 135,472
5930295318MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 12 0 12 1 1 0 6 2 2 125,106
6030295319MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 16 0 12 1 1 0 6 1 3 116,214
   Tổng số4,522232,1391,5083301,5131,232480205825118,469,522